Chengqilou, Gaobei village, Yongding county
Third floor plan
(Plan drawing: Mogi, Keiichiro: "Zhongguo minju yanjiu" 
[A Survey of Chinese Dwellings], Taibei 1996)