Courtyard towards the entrance
Rushenglou, Hongkeng
village, Yongding county